Now showing items 1-20 of 315

  • 46,XX,dup(X)(q21.3q24) karyotipli olgu sunumu 

   Şimşek, Selda; Tuzcu, Alpaslan Kemal; Oral, Diclehan; Budak, Turgay (Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi, 2010)
   X kromozomu uzun kolunun duplikasyonu ile fenotipik bulgular arasındaki ilişki kızlarda tam olarak aydınlatılamamıştır. Daha önce bildirilen vakalardaki fenotipik bulgular; bazı kızlarda normal görülürken, bazılarında ise ...
  • 481 Amniyosentez, koryon villus biyopsisi ve kordosentez örneğinin prenatal genetik tanısı 

   Türkyılmaz, Ayşegül; Alp, M. Nail; Budak, Turgay (Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi, 2007)
   Bu çalışmada; 1999–2001 tarihleri arasında Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Biyoloji A.D. Prenatal Tanı Laboratuvarına sitogenetik tanı amacıyla gönderilen Koryon Villi Örneklemesi(CVS), Amniyosentez (AS) ve Kordosentez ...
  • 74 Year-old-man with pneumopericardium due to blunt chest trauma: Case report 

   Orak, Murat; Üstündağ, Mehmet; Onat, Serdar; Doğan, Halil; Avcı, Alper (Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi, 2008)
   Pneumopericardium is the presence of air in the pericardial space. It may be seen in the context with severe blunt chest trauma. Usually, pneumopericardium is self-limiting and requiring no specific therapy. However, a ...
  • A case of a scrotal mesenteric cyst 

   Bodakçı, Mehmet Nuri; Hatipoğlu, Namık Kemal; Fırat, Uğur; Penbegül, Necmettin; Atar, Murat (Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi, 2014)
   Mesenteric cysts are rarely seen intraabdominal mass lesions which can manifest themselves with different clinical signs, and symptoms. They can locate in the mesenterium from duodenum down to rectum, and also in the ...
  • A questionnaire study about gonadal shield use of urologists 

   Sancaktutar, Ahmet Ali; Ziypak, Tevfik; Adanur, Şenol; Söylemez, Haluk; Hamidi, Cihat; Bozkurt, Yaşar; Atar, Murat; Bodakçi, Mehmet Nuri (Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi, 2012)
   Objectives: Our aim is to reflect routines, awareness, and consciousness level of urologists about usage of gonadal shield (GS) in Turkey. Materials and methods: Because of this objective a questionnaire which includes 15 ...
  • Abdomen çok kesitli bilgisayarlı tomografi ile saptanan kolonun anatomik varyasyonları 

   Gümüş, Hatice; Kuday, Suzan; Hamidi, Cihad; Özdemir, Muhammed Sıddık; Önder, Hakan; Tekbaş, Güven; Bilici, Aslan (Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi, 2012)
   Giriş: Bu çalışmanın amacı kolonun anatomik varyasyonlarının sıklığını ve klinik önemini belirlemektir. Gereç ve yöntem: Ocak 2010-Eylül 2011 tarihleri arasında, radyoloji bölümünde, farklı nedenlerden dolayı abdomen çok ...
  • Abdominal aort cerrahisinde intravenöz aminoasit infüzyonunun miyokardiyal fonksiyonlar ve postoperatif analjezi üzerine etkileri 

   Turhan, Mustafa; Baysal, Ayşe; Doğukan, Mevlüt; Toman, Hüseyin; Çalışkan, Ahmet; Kocak, Tuncer (Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi, 2014)
   Amaç: Abdominal aort cerrahisinde intravenöz aminoasit infüzyonunun miyokard ve postoperatif analjezi üzerine etkileri incelendi. Gereç ve yöntem: Ardışık 40 hasta genel anestezide aminoasit infüzyonu uygulanan ve uygulanmayan ...
  • Acute hemorrhagic edema of infancy 

   Menteş, Sultan Ecer; Taşkesen, Mustafa; Katar, Selahattin; Günel, M. Emin; Akdeniz, Sedat (Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi, 2009)
   Acute hemorrhagic edema of infancy is a rare form of leukocytoclastic vasculitis. Mostly it appears under three years of age and is characterized by purpuric skin lesions, fever and edema. A three years-old boy, who has ...
  • Adalimumab tedavisi alan romatoid artritli hastada seksüel disfonksiyon 

   Yazmalar, Levent; Sarıyıldız, Mustafa Akif; Batmaz, İbrahim (Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi, 2015)
   Romatoid artrit (RA) simetrik poliartrit ve artralji, sabah tutukluğu, yorgunluk ve romatoid nodüllerle karakterize kronik, sistemik ve enflamatuar hastalıktır. Genetik, enfeksiyöz, hormonal veya çevresel faktörleri içeren ...
  • Adölesan dönemi ve öncesinde yapılan sünnetlerin karşılaştırılması 

   Utanğaç, Mehmet Mazhar; Dağgülli, Mansur; Yağmur, İsmail (Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi, 2013)
   Amaç: Bölgemizde adölesan döneminde ve öncesinde yapılan sünnetlerin komplikasyon oranlarının karşılaştırılması amaçlandı. Yöntemler: Yaşları 8 ay ile 20 yaş arasında olan 296 sünnet olmamış erkek çalışmaya dahil edildi. ...
  • Ağır gastrointestinal sistem kanaması siklofosfamidle tedavi edilen HenochSchönlein purpuralı iki çocuk olgu 

   Ece, Aydın; Yavuz, Sevgi; Tan, İlhan; Uluca, Ünal; Karabel, Duran (Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi, 2013)
   Henoch-Schönlein purpurası (HSP) çeşitli sistemleri tutan ve farklı klinik seyirler gösteren bir vaskülittir. Purpura tarzında döküntü, karın ağrısı, artrit, böbrek tutulumu ile ortaya çıkabilmektedir. Nadiren, deri, ...
  • Aile hekimliği polikliniğine başvuran kadınlarda demir eksikliği anemisi ve gestasyon öyküsü ilişkisi 

   Erdem, Özgür; Bucaktepe, Pakize Gamze Erten; Kara, İsmail Hamdi (Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi, 2009)
   Bu çalışmada kadınlarda demir eksikliği anemisinin, gestasyon öyküsü (gravida, parite, abortus ve yaşayan çocuk sayısı) ile ilişkisinin incelenmesi amaçlandı. Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Aile Hekimliği AD’na iki aylık ...
  • Aile hekimliğine başvuran kadınların sezaryen bilgi düzeyleri: İki merkezli kesitsel bir çalışma 

   Canbal, Metin; Ak, Muharrem; Yılmaz, Ahmet; Palancı, Yılmaz (Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi, 2014)
   Amaç: Bu çalışmada annelerin sezaryen komplikasyonları hakkında bilgi düzeylerini ve sezaryen olma tercihlerini etkileyen faktörleri inceledik. Yöntemler: Çalışmanın evrenini Yozgat Kadışehri Entegre Devlet hastanesi Aile ...
  • Akciğer tüberkülozlu 117 olgunun tanısında balgam yaymasının kullanımı 

   Ateş, Güngör; Akyıldız, Levent; Yıldız, Tekin (Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi, 2007)
   Akciğer tüberkülozu tanısı bakteriyolojik olarak yapılmaktadır. Bu çalışma ile amacımız bir göğüs hastalıkları hastanesinde akciğer tüberkülozu tanısında balgam yayması kullanımını değerlendirmekti. Çalışmanın verileri ...
  • Akciğer tüberkülozlu çocuk hastaların klinik ve laboratuvar özelliklerinin değerlendirilmesi 

   Şen, Velat; Uluca, Ünal; Yılmaz, Süreyya; Şen, Hadice Selimoğlu; Tuncel, Tuba; Güneş, Ali; Karabel, Müsemma; Gürkan, Mehmet Fuat (Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi, 2014)
   Amaç: Akciğer tüberkülozu çocuk hastalarda önemli bir sağlık sorunudur. Bu çalışmada akciğer tüberkülozlu çocuk olguların epidemiyolojik verileri, klinik bulguları ve tedavi sonuçlarının değerlendirilmesi amaçlandı. ...
  • Akkiz prematür ejakülasyon hastalarında ailesel işlevlerdeki değişiklikler 

   Arı, Mustafa; Bez, Yasin; Kaya, Yusuf; Kıvrak, Yüksel (Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi, 2011)
   Amaç: Bu çalışmada akkiz prematür ejakülasyonu (PE) olan bireylerde ailesel işlevlerdeki değişikliklerin araştırılması amaçlandı. Gereç ve yöntem: Çalışmamızda PE grubu Mustafa Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ...
  • Akneli hastalarda sistemik isotretinoin tedavisinin laboratuvar değişkenleri üzerine etkisi ve literatürün gözden geçirilmesi 

   Uçak, Haydar; Akkurt, Zeynep Meltem; Uçmak, Derya; Sula, Bilal; Arıca, Mustafa (Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi, 2014)
   Amaç: İsotretinoin (İSO), bir sentetik retinoid olup konvansiyonel tedavilere yanıt vermeyen şiddetli kistik aknenin tedavisinde tercih edilen bir ilaçtır. Bu çalışmada oral İSO tedavisi başlanan akne hastalarında laboratuvar ...
  • Akut Aşil tendon yırtıklarının Lynn yöntemi ile tamiri 

   Tolunay, Tolga; Akpolat, Ahmet Onur; Arslan, Arslan Kağan; Önem, Rahmi Yavuz; Akgün, Erkan; Azboy, İbrahim; Demirtaş, Abdullah (Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi, 2013)
   Amaç: Akut Aşil tendon yırtıklarının açık primer tamirinde Lynn yönteminin etkinliğinin değerlendirilmesi. Yöntemler: Akut Aşil tendon yırtığı nedeniyle Lynn yöntemi ile tedavi edilen 19 hastanın verileri değerlendirildi. ...
  • Akut iskemik strokta beyin tomografisi erken bulgularının değerlendirilmesi 

   Taşdemir, Nebahat; Tamam, Yusuf; Tabak, Veysi; Dedeoğlu, Andaç (Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi, 2008)
   Son 30 yılda gelişen görüntüleme yöntemleri akut iskemik strokta sadece tanı sürecini değil, uygulanacak tıbbi ve girişimsel müdahaleleri de yönlendirmektedir. Strok sonrası ilk 24 saatte beyin tomografisi (BT) halen daha ...
  • Akut miyokard infarktüsünde kullanılan trombolitik ve primer perkütan koroner girişim tedavi yöntemlerinin miyokardiyal performans İndeksine etkileri açısından karşılaştırılması 

   Çiftçi, Mahir; Karabulut, Aziz; Akkoç, Hasan (Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi, 2008)
   Akut miyokard infarktüsünde koroner reperfüzyonun sağlanması, farmakolojik olarak intravenöz yoldan uygulanan trombolitik ilaçlar ya da mekanik olarak primer perkutan koroner girişim ile sağlanabilir. Biz de çalışmamızda ...