Now showing items 1-20 of 451

  • Üç farklı protetik estetik materyal üzerinde candida albicans yapışmasının karşılaştırmalı olarak incelenmesi 

   Agüloğlu, Süleyman; Niğiz, Remzi (Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi, 2007)
   Bu araştırma, protetik estetik materyal olarak kullanılan üç farklı materyale mikroorganizma yapışmasının değerlendirilmesi için yapıldı. Çalışmamızda Yüksek ısı porseleni (Vita), Orta ısı porseleni (Vita) ve Akrilik ...
  • Sudden infant death syndrome with harlequin fetus 

   Katar, Selahattin; Devecioğlu, Celal; Akdeniz, Sedat; Akkuş, Murat (Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi, 2007)
   The harlequin fetus, a severe variant of ichthyosis, occurs rarely, and these babies die within the first few days of life. Early retinoid therapy may improve the disorder and help increase survival rates. The exact cause ...
  • Göbek kordonu kan ve stromal kökenli hücrelerin sinir hücrelerine farklılaşması 

   Baran, Özlem Pamukçu; Nergiz, Yusuf; Bahçeci, Selen (Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi, 2007)
   Kök hücrelerin en temel özellikleri sürekli kendilerini yenilemeleriyle beraber birçok hücre ve doku tiplerine diferansiye olma kapasiteleridir. Göbek kordonu kanı insan hemapoetik kök hücre transplantasyonu için kemik ...
  • Diyabet kampına katılan ergen ve çocukluk çağındaki tip 1 diyabetik hastaların ruhsal bulgu ve belirtilerinin değerlendirilmesi 

   Arıkan, Şenay; Antar, Saliha (Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi, 2007)
   Depresyon ve diyabetin sıklıkla bir arada bulunduğu ve prevelansın giderek artış gösterdiği bilinmektedir. Bu çalışmada bir diyabet kampına katılan (GAPDİAP) tip 1 diyabetik çocuk ve ergenlerin ruhsal belirti ve bulgularını ...
  • Nüks noduler guatr nedeniyle yapılan re-troidektomilerde klinik deneyimimiz 

   Korkmaz, Özgür; Yılmaz, H. Gülşen; Taçyıldız, İbrahim (Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi, 2007)
   Nüks, noduler guatr ameliyatından sonra önemli bir problemdir. Nükse bağlı retroidektomiler teknik açıdan zordur ve komplikasyon oranı daha fazladır. Bölgesel yapışıklık ve anatomideki değişiklikler bu ameliyatı zor kılan ...
  • Eroziv liken planusun oral bulguları: Bir olgu sunumu 

   Kaya, Filiz Acun; Sarıbaş, Ebru; Başkan, S. Zelal; İzol, Bozan Serhat; Kılınç, Nihal (Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi, 2007)
   Eroziv liken planus, oral liken planusun hastaya en çok rahatsızlık veren formudur. Hastaların yeme, içme ve konuşma gibi fonksiyonları ciddi şekilde etkilenir. Deride ve mukozada lezyonlara neden olan hastalığın etiyolojisi ...
  • Çift taraflı dudak-damak yarıklı bebeklerde cerrahi öncesi ortopedi (Bölüm 2) 

   Özer, Törün; Kama, Jalen Devecioğlu (Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi, 2007)
   Bu derlemenin amacı çift taraflı dudak damak yarıklı bebeklerde uygulanan cerrahi öncesi maksiler ortopedi yöntemini tanıtmaktır. Bu yöntem sayesinde ameliyat öncesinde dudaklar, burun ve alveoller şekillendirilerek ...
  • Genetik amaçlı amniyosentez uygulanan 183 Olgunun prospektif analizi 

   Erdemoğlu, Mahmut; Kale, Ahmet (Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi, 2007)
   Yüksek riskli gebeliklerde fetal kromozom analizi sonuçlarının incelenmensi amacıyla, Dicle Üniversitesinde Ocak 2004-Aralık 2005 tarihleri arasında aminosentez yapılan 183 olgu değerlendirildi. Amniosentez serisinde ...
  • Fahr hastalığı: Olgu sunumu 

   Kılınç, İlhan (Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi, 2007)
   Fahr hastalığı; bazal ganglionlar, serebellar dentat nukleus ve sentrum semiovalede kalsifikasyon görülmesi ile karakterizedir. Klinik bulgular sıklıkla parkinsonizm, distoni, tremor, kore, ataksiye ek olarak demans ...
  • Üreter taş hastalığı tanısında ultrasonografi ve kontrastsız spiral bilgisayarlı tomografi bulgularının karşılaştırılması 

   Kılınç, İlhan; Özmen, Cihan Akgül; Akay, Hatice; Uyar, Aşur (Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi, 2007)
   İntravenöz ürografi, ultrasonografi ve kontrastsız spiral bilgisayarlı tomografi üreter taş hastalığı tanısında kullanılmaktadır. Çalışmamızın amacı böğür ağrısıyla başvuran hastaların değerlendirilmesinde spiral bilgisayarlı ...
  • Hodgkin hastalığı olgularımızın 5 yıllık değerlendirilmesi 

   Taşkesen, Mustafa; Özbek, M.Nuri; Söker, Murat (Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi, 2007)
   Hodgkin hastalığı genellikle tek taraflı ve ağrısız olarak bölgesel lenf bezlerinin progresif büyümesi ile karakterize bir hastalıktır. Bu çalışmada 1999 ile 2004 yılları arasında Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi ...
  • Malign plevral mezotelyomada akciğerlerin değerlendirilmesinde üç yöntemin (Yüksek rezolüsyonlu BT, spirometri, kapiller epitelyal permeabilite) karşılaştırılması 

   Tanrıkulu, A. Çetin; Şenyiğit, Abdurrahman (Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi, 2007)
   Malign plevral mezotelyoma (MPM) nadir görülmekte olup plevral yüzeydeki mezotel hücrelerinden kaynaklanır. Asbest teması nedeniyle bölgemizde yaşayanlarda MPM insidansı yüksektir. Asbest teması olmayan 20 kontrol vakası ...
  • Mozaik 47,XXY/48,XXXY kromozom kuruluşunda Klinefelter sendromlu bir olgu sunumu 

   İsi, Hilmi; Oral, Diclehan; Akay, Ali Ferruh (Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi, 2007)
   Hastanemiz Üroloji kliniğine başvuran, iki evlilik yapan ancak, infertilite problemi bulunan hastaya Klinefelter ön tanısı ile genetik araştırma yapılmıştır. Yirmi yedi yaşındaki bu bireyde Barr cisimciği pozitif bulunmuş ...
  • Down sendromu ön tanılı 584 olguda sitogenetik çalışma 

   Alp, M.Nail; Oral, Diclehan; Budak, Turgay (Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi, 2007)
   ÖZET Canlı doğan bebekler arasında en yaygın görülen ve mental retardasyonun en sık gösterilebilir nedeni olan Down sendromunun sitogenetik tipleri özellikle tekrarlama riski açısından önemli farklar oluşturmakta ve ...
  • Kanser tedavisinde biyotoksinler 

   Kelle, İlker (Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi, 2007)
   Yaklaşık yarım yüzyıldır antitümör etkinliğe sahip biyolojik ajanlar üzerinde çalışılmaktadır. Antitümör etkinliğe sahip bu ajanlar arasında yılan ve akrep zehirinin çok çeşitli biyolojik özelliklere sahip olduğu göst ...
  • Hipoksik iskemik ensefalopatili 80 term yenidoğan hastanın değerlendirilmesi 

   Katar, Selahattin; Devecioğlu, Celal; Sucaklı, İclal Ayrancı; Taşkesen, Mustafa (Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi, 2007)
   Bu çalışmada 2005 Ocak - 2006 Nisan tarihleri arasında Yenidoğan ünitemizde izlenen ve hipoksik iskemik ensefalopati (HİE) tanısı konulan 80 term hastanın etyoloji, klinik, laboratuvar özellikleri ve mortalite oranları ...
  • Terapötik gazlar: Oksijen, Karbondioksit, Nitrik Oksid Ve Helyum 

   Hekimoğlu, Aşkın (Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi, 2007)
   Bu derlemede sık kullanılan terapötik gazlardan olan Oksijen, Karbondioksit, Nitrik oksid ve Helyumun yapıları, fizyolojik etkileri, toksisiteleri, kullanım metodları ve endikasyonları sunulmuştur.
  • 481 Amniyosentez, koryon villus biyopsisi ve kordosentez örneğinin prenatal genetik tanısı 

   Türkyılmaz, Ayşegül; Alp, M. Nail; Budak, Turgay (Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi, 2007)
   Bu çalışmada; 1999–2001 tarihleri arasında Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Biyoloji A.D. Prenatal Tanı Laboratuvarına sitogenetik tanı amacıyla gönderilen Koryon Villi Örneklemesi(CVS), Amniyosentez (AS) ve Kordosentez ...
  • Tüberküloz plörezili 128 olgunun değerlendirmesi 

   Akyıldız, Levent; Yıldız, Tekin; Ateş, Güngör; Gündoğuş, Baran; Topçu, Füsun (Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi, 2007)
   Tüberküloz plörezi, ülkemizde en sık görülen ekstrapulmoner tüberküloz formudur. Tüberküloz plörezili hastaların ortalama yaşları endüstrileşmiş toplumlarda son 50 yılda ileri yaşlara doğru kayarken, az gelişmiş toplumlarda ...
  • Diyarbakır’da çocuk ve adolesan cinayetleri 

   Tıraşçı, Yaşar; Gören, Süleyman (Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi, 2007)
   Ülkemizde çocuk cinayetleri ile ilgili çalışma çok azdır. Diyarbakır Adli Tıp Grup Başkanlığı’nda 2000-2003 yılları arasında yapılan ölü muayene ve otopsi raporları incelenerek, çocuk ve adolesan çağındaki cinayet ...