Now showing items 1-20 of 451

  • Göbek kordonu kan ve stromal kökenli hücrelerin sinir hücrelerine farklılaşması 

   Baran, Özlem Pamukçu; Nergiz, Yusuf; Bahçeci, Selen (Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi, 2007)
   Kök hücrelerin en temel özellikleri sürekli kendilerini yenilemeleriyle beraber birçok hücre ve doku tiplerine diferansiye olma kapasiteleridir. Göbek kordonu kanı insan hemapoetik kök hücre transplantasyonu için kemik ...
  • Down sendromu ön tanılı 584 olguda sitogenetik çalışma 

   Alp, M.Nail; Oral, Diclehan; Budak, Turgay (Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi, 2007)
   ÖZET Canlı doğan bebekler arasında en yaygın görülen ve mental retardasyonun en sık gösterilebilir nedeni olan Down sendromunun sitogenetik tipleri özellikle tekrarlama riski açısından önemli farklar oluşturmakta ve ...
  • 481 Amniyosentez, koryon villus biyopsisi ve kordosentez örneğinin prenatal genetik tanısı 

   Türkyılmaz, Ayşegül; Alp, M. Nail; Budak, Turgay (Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi, 2007)
   Bu çalışmada; 1999–2001 tarihleri arasında Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Biyoloji A.D. Prenatal Tanı Laboratuvarına sitogenetik tanı amacıyla gönderilen Koryon Villi Örneklemesi(CVS), Amniyosentez (AS) ve Kordosentez ...
  • Hodgkin hastalığı olgularımızın 5 yıllık değerlendirilmesi 

   Taşkesen, Mustafa; Özbek, M.Nuri; Söker, Murat (Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi, 2007)
   Hodgkin hastalığı genellikle tek taraflı ve ağrısız olarak bölgesel lenf bezlerinin progresif büyümesi ile karakterize bir hastalıktır. Bu çalışmada 1999 ile 2004 yılları arasında Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi ...
  • Üreter taş hastalığı tanısında ultrasonografi ve kontrastsız spiral bilgisayarlı tomografi bulgularının karşılaştırılması 

   Kılınç, İlhan; Özmen, Cihan Akgül; Akay, Hatice; Uyar, Aşur (Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi, 2007)
   İntravenöz ürografi, ultrasonografi ve kontrastsız spiral bilgisayarlı tomografi üreter taş hastalığı tanısında kullanılmaktadır. Çalışmamızın amacı böğür ağrısıyla başvuran hastaların değerlendirilmesinde spiral bilgisayarlı ...
  • Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesinde uygulanan öğretim programının ÇEP ile uyumu ve öğrencilerin yıl sonu notlarındaki değişimler 

   Akkoç, Hasan; Bilgin, H. Murat; Daşdağ, M. Mutlu; Çiçek, Ramazan (Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi, 2007)
   Bu çalışmanın amacı, 2003–2004 Eğitim Öğretim yılında öğretim programını Çekirdek Eğitim Programı ile uyumlu hale getiren Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesinde halen geçerli eğitim öğretim programının Çekirdek Eğitim ...
  • Fahr hastalığı: Olgu sunumu 

   Kılınç, İlhan (Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi, 2007)
   Fahr hastalığı; bazal ganglionlar, serebellar dentat nukleus ve sentrum semiovalede kalsifikasyon görülmesi ile karakterizedir. Klinik bulgular sıklıkla parkinsonizm, distoni, tremor, kore, ataksiye ek olarak demans ...
  • Kanser tedavisinde biyotoksinler 

   Kelle, İlker (Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi, 2007)
   Yaklaşık yarım yüzyıldır antitümör etkinliğe sahip biyolojik ajanlar üzerinde çalışılmaktadır. Antitümör etkinliğe sahip bu ajanlar arasında yılan ve akrep zehirinin çok çeşitli biyolojik özelliklere sahip olduğu göst ...
  • Hipoksik iskemik ensefalopatili 80 term yenidoğan hastanın değerlendirilmesi 

   Katar, Selahattin; Devecioğlu, Celal; Sucaklı, İclal Ayrancı; Taşkesen, Mustafa (Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi, 2007)
   Bu çalışmada 2005 Ocak - 2006 Nisan tarihleri arasında Yenidoğan ünitemizde izlenen ve hipoksik iskemik ensefalopati (HİE) tanısı konulan 80 term hastanın etyoloji, klinik, laboratuvar özellikleri ve mortalite oranları ...
  • Eroziv liken planusun oral bulguları: Bir olgu sunumu 

   Kaya, Filiz Acun; Sarıbaş, Ebru; Başkan, S. Zelal; İzol, Bozan Serhat; Kılınç, Nihal (Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi, 2007)
   Eroziv liken planus, oral liken planusun hastaya en çok rahatsızlık veren formudur. Hastaların yeme, içme ve konuşma gibi fonksiyonları ciddi şekilde etkilenir. Deride ve mukozada lezyonlara neden olan hastalığın etiyolojisi ...
  • Genetik amaçlı amniyosentez uygulanan 183 Olgunun prospektif analizi 

   Erdemoğlu, Mahmut; Kale, Ahmet (Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi, 2007)
   Yüksek riskli gebeliklerde fetal kromozom analizi sonuçlarının incelenmensi amacıyla, Dicle Üniversitesinde Ocak 2004-Aralık 2005 tarihleri arasında aminosentez yapılan 183 olgu değerlendirildi. Amniosentez serisinde ...
  • Nüks noduler guatr nedeniyle yapılan re-troidektomilerde klinik deneyimimiz 

   Korkmaz, Özgür; Yılmaz, H. Gülşen; Taçyıldız, İbrahim (Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi, 2007)
   Nüks, noduler guatr ameliyatından sonra önemli bir problemdir. Nükse bağlı retroidektomiler teknik açıdan zordur ve komplikasyon oranı daha fazladır. Bölgesel yapışıklık ve anatomideki değişiklikler bu ameliyatı zor kılan ...
  • Diyabet kampına katılan ergen ve çocukluk çağındaki tip 1 diyabetik hastaların ruhsal bulgu ve belirtilerinin değerlendirilmesi 

   Arıkan, Şenay; Antar, Saliha (Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi, 2007)
   Depresyon ve diyabetin sıklıkla bir arada bulunduğu ve prevelansın giderek artış gösterdiği bilinmektedir. Bu çalışmada bir diyabet kampına katılan (GAPDİAP) tip 1 diyabetik çocuk ve ergenlerin ruhsal belirti ve bulgularını ...
  • Diyarbakır’da çocuk ve adolesan cinayetleri 

   Tıraşçı, Yaşar; Gören, Süleyman (Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi, 2007)
   Ülkemizde çocuk cinayetleri ile ilgili çalışma çok azdır. Diyarbakır Adli Tıp Grup Başkanlığı’nda 2000-2003 yılları arasında yapılan ölü muayene ve otopsi raporları incelenerek, çocuk ve adolesan çağındaki cinayet ...
  • Türkiye’nin Güneydoğusundaki akut zehirlenme olgularının profili 

   Akın, Davut; Tüzün, Yekta; Çil, Timuçin (Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi, 2007)
   Bu çalışmadaki amaç acil servise kabul edilen ve iç hastalıkları servisinde yatan erişkin akut zehirlenme vakalarının prospektif analizini ve oranlarını saptamaktı. Dicle üniversitesi Tıp Fakültesi (DÜTF) acil servisine ...
  • Çocuklarda merkezi sinir sistemi enfeksiyonları 

   Taşkesen, Mustafa; Taş, Mehmet Ali (Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi, 2007)
   Merkezi sinir sistemi enfeksiyonları çocuklarda morbidite ve mortaliteye yol açması nedeni ile önemini korumaktadır. Bu çalışmada Ocak 2006 ile Ocak 2007 tarihleri arasında kayıtlarına ulaşılabilen 73 merkezi sinir sistemi ...
  • Tip 2 diyabetik hastalarda hepatosteatoz görülme sıklığı 

   Gökalp, Deniz; Kılınç, İlhan; Akın, Davut (Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi, 2007)
   Hepatosteatoz diyabetli hastalar arasında sık olarak görülmektedir. Bu çalışmada Tip 2 diyabetik hastalarda ultrasonografiyle hepatosteatoz saptanma sıklığı ve buna etki eden metabolik faktörler araştırıldı. Yaşları ...
  • Çocuk istismarı ve ihmali 

   Tıraşçı, Yaşar; Gören, Süleyman (Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi, 2007)
   Çocuk istismarı bir yetişkinin çocuğa karşı fiziksel veya psikolojik bakımdan kötü muamelesidir. Son yıllarda Türkiye’de çocuk istismarına olan ilgi ve farkındalılık yeterli olmamakla birlikte artmaktadır. Bu makalenin ...
  • Tüberküloz plörezili 128 olgunun değerlendirmesi 

   Akyıldız, Levent; Yıldız, Tekin; Ateş, Güngör; Gündoğuş, Baran; Topçu, Füsun (Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi, 2007)
   Tüberküloz plörezi, ülkemizde en sık görülen ekstrapulmoner tüberküloz formudur. Tüberküloz plörezili hastaların ortalama yaşları endüstrileşmiş toplumlarda son 50 yılda ileri yaşlara doğru kayarken, az gelişmiş toplumlarda ...
  • İki olgu nedeniyle mukormikozis 

   Oktay, Mehmet Faruk; Yıldırım, Müzeyyen (Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi, 2007)
   Mukormikozis nadir görülen, invaziv ve fulminan seyirli saprofitik bir fungal enfeksiyondur. Bazı tipik klinik bulguları vardır ve genellikle diyabetli immun sistem bozukluğu olan veya immunosupresif tedavi alan hastalarda ...