Toplam kayıt 451, listelenen: 1-20

  • Üreter taş hastalığı tanısında ultrasonografi ve kontrastsız spiral bilgisayarlı tomografi bulgularının karşılaştırılması 

   Kılınç, İlhan; Özmen, Cihan Akgül; Akay, Hatice; Uyar, Aşur (Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi, 2007)
   İntravenöz ürografi, ultrasonografi ve kontrastsız spiral bilgisayarlı tomografi üreter taş hastalığı tanısında kullanılmaktadır. Çalışmamızın amacı böğür ağrısıyla başvuran hastaların değerlendirilmesinde spiral bilgisayarlı ...
  • Nüks noduler guatr nedeniyle yapılan re-troidektomilerde klinik deneyimimiz 

   Korkmaz, Özgür; Yılmaz, H. Gülşen; Taçyıldız, İbrahim (Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi, 2007)
   Nüks, noduler guatr ameliyatından sonra önemli bir problemdir. Nükse bağlı retroidektomiler teknik açıdan zordur ve komplikasyon oranı daha fazladır. Bölgesel yapışıklık ve anatomideki değişiklikler bu ameliyatı zor kılan ...
  • Göbek kordonu kan ve stromal kökenli hücrelerin sinir hücrelerine farklılaşması 

   Baran, Özlem Pamukçu; Nergiz, Yusuf; Bahçeci, Selen (Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi, 2007)
   Kök hücrelerin en temel özellikleri sürekli kendilerini yenilemeleriyle beraber birçok hücre ve doku tiplerine diferansiye olma kapasiteleridir. Göbek kordonu kanı insan hemapoetik kök hücre transplantasyonu için kemik ...
  • Eroziv liken planusun oral bulguları: Bir olgu sunumu 

   Kaya, Filiz Acun; Sarıbaş, Ebru; Başkan, S. Zelal; İzol, Bozan Serhat; Kılınç, Nihal (Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi, 2007)
   Eroziv liken planus, oral liken planusun hastaya en çok rahatsızlık veren formudur. Hastaların yeme, içme ve konuşma gibi fonksiyonları ciddi şekilde etkilenir. Deride ve mukozada lezyonlara neden olan hastalığın etiyolojisi ...
  • Hodgkin hastalığı olgularımızın 5 yıllık değerlendirilmesi 

   Taşkesen, Mustafa; Özbek, M.Nuri; Söker, Murat (Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi, 2007)
   Hodgkin hastalığı genellikle tek taraflı ve ağrısız olarak bölgesel lenf bezlerinin progresif büyümesi ile karakterize bir hastalıktır. Bu çalışmada 1999 ile 2004 yılları arasında Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi ...
  • Türkiye’nin Güneydoğusundaki akut zehirlenme olgularının profili 

   Akın, Davut; Tüzün, Yekta; Çil, Timuçin (Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi, 2007)
   Bu çalışmadaki amaç acil servise kabul edilen ve iç hastalıkları servisinde yatan erişkin akut zehirlenme vakalarının prospektif analizini ve oranlarını saptamaktı. Dicle üniversitesi Tıp Fakültesi (DÜTF) acil servisine ...
  • Çocuklarda merkezi sinir sistemi enfeksiyonları 

   Taşkesen, Mustafa; Taş, Mehmet Ali (Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi, 2007)
   Merkezi sinir sistemi enfeksiyonları çocuklarda morbidite ve mortaliteye yol açması nedeni ile önemini korumaktadır. Bu çalışmada Ocak 2006 ile Ocak 2007 tarihleri arasında kayıtlarına ulaşılabilen 73 merkezi sinir sistemi ...
  • Tip 2 diyabetik hastalarda hepatosteatoz görülme sıklığı 

   Gökalp, Deniz; Kılınç, İlhan; Akın, Davut (Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi, 2007)
   Hepatosteatoz diyabetli hastalar arasında sık olarak görülmektedir. Bu çalışmada Tip 2 diyabetik hastalarda ultrasonografiyle hepatosteatoz saptanma sıklığı ve buna etki eden metabolik faktörler araştırıldı. Yaşları ...
  • Terapötik gazlar: Oksijen, Karbondioksit, Nitrik Oksid Ve Helyum 

   Hekimoğlu, Aşkın (Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi, 2007)
   Bu derlemede sık kullanılan terapötik gazlardan olan Oksijen, Karbondioksit, Nitrik oksid ve Helyumun yapıları, fizyolojik etkileri, toksisiteleri, kullanım metodları ve endikasyonları sunulmuştur.
  • Diyarbakır’da çocuk ve adolesan cinayetleri 

   Tıraşçı, Yaşar; Gören, Süleyman (Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi, 2007)
   Ülkemizde çocuk cinayetleri ile ilgili çalışma çok azdır. Diyarbakır Adli Tıp Grup Başkanlığı’nda 2000-2003 yılları arasında yapılan ölü muayene ve otopsi raporları incelenerek, çocuk ve adolesan çağındaki cinayet ...
  • Tonsillektomide bizmut subgallatın hemostatik etkisi 

   Yıldırım, Müzeyyen; Günyel, Edip; Topçu, İsmail (Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi, 2007)
   Tonsillektomi operasyonlarında bizmut subgallatın kanamayı azaltmada ve operasyon süresini kısaltmada etkili olup olmadığını değerlendirmektir. Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi KBB kliniğinde 2002 - 2006 tarihleri arasında ...
  • Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesinde uygulanan öğretim programının ÇEP ile uyumu ve öğrencilerin yıl sonu notlarındaki değişimler 

   Akkoç, Hasan; Bilgin, H. Murat; Daşdağ, M. Mutlu; Çiçek, Ramazan (Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi, 2007)
   Bu çalışmanın amacı, 2003–2004 Eğitim Öğretim yılında öğretim programını Çekirdek Eğitim Programı ile uyumlu hale getiren Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesinde halen geçerli eğitim öğretim programının Çekirdek Eğitim ...
  • Fahr hastalığı: Olgu sunumu 

   Kılınç, İlhan (Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi, 2007)
   Fahr hastalığı; bazal ganglionlar, serebellar dentat nukleus ve sentrum semiovalede kalsifikasyon görülmesi ile karakterizedir. Klinik bulgular sıklıkla parkinsonizm, distoni, tremor, kore, ataksiye ek olarak demans ...
  • Sudden infant death syndrome with harlequin fetus 

   Katar, Selahattin; Devecioğlu, Celal; Akdeniz, Sedat; Akkuş, Murat (Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi, 2007)
   The harlequin fetus, a severe variant of ichthyosis, occurs rarely, and these babies die within the first few days of life. Early retinoid therapy may improve the disorder and help increase survival rates. The exact cause ...
  • Mozaik 47,XXY/48,XXXY kromozom kuruluşunda Klinefelter sendromlu bir olgu sunumu 

   İsi, Hilmi; Oral, Diclehan; Akay, Ali Ferruh (Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi, 2007)
   Hastanemiz Üroloji kliniğine başvuran, iki evlilik yapan ancak, infertilite problemi bulunan hastaya Klinefelter ön tanısı ile genetik araştırma yapılmıştır. Yirmi yedi yaşındaki bu bireyde Barr cisimciği pozitif bulunmuş ...
  • Diyabet kampına katılan ergen ve çocukluk çağındaki tip 1 diyabetik hastaların ruhsal bulgu ve belirtilerinin değerlendirilmesi 

   Arıkan, Şenay; Antar, Saliha (Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi, 2007)
   Depresyon ve diyabetin sıklıkla bir arada bulunduğu ve prevelansın giderek artış gösterdiği bilinmektedir. Bu çalışmada bir diyabet kampına katılan (GAPDİAP) tip 1 diyabetik çocuk ve ergenlerin ruhsal belirti ve bulgularını ...
  • Üç farklı protetik estetik materyal üzerinde candida albicans yapışmasının karşılaştırmalı olarak incelenmesi 

   Agüloğlu, Süleyman; Niğiz, Remzi (Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi, 2007)
   Bu araştırma, protetik estetik materyal olarak kullanılan üç farklı materyale mikroorganizma yapışmasının değerlendirilmesi için yapıldı. Çalışmamızda Yüksek ısı porseleni (Vita), Orta ısı porseleni (Vita) ve Akrilik ...
  • Down sendromu ön tanılı 584 olguda sitogenetik çalışma 

   Alp, M.Nail; Oral, Diclehan; Budak, Turgay (Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi, 2007)
   ÖZET Canlı doğan bebekler arasında en yaygın görülen ve mental retardasyonun en sık gösterilebilir nedeni olan Down sendromunun sitogenetik tipleri özellikle tekrarlama riski açısından önemli farklar oluşturmakta ve ...
  • Malign plevral mezotelyomada akciğerlerin değerlendirilmesinde üç yöntemin (Yüksek rezolüsyonlu BT, spirometri, kapiller epitelyal permeabilite) karşılaştırılması 

   Tanrıkulu, A. Çetin; Şenyiğit, Abdurrahman (Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi, 2007)
   Malign plevral mezotelyoma (MPM) nadir görülmekte olup plevral yüzeydeki mezotel hücrelerinden kaynaklanır. Asbest teması nedeniyle bölgemizde yaşayanlarda MPM insidansı yüksektir. Asbest teması olmayan 20 kontrol vakası ...
  • Kanser tedavisinde biyotoksinler 

   Kelle, İlker (Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi, 2007)
   Yaklaşık yarım yüzyıldır antitümör etkinliğe sahip biyolojik ajanlar üzerinde çalışılmaktadır. Antitümör etkinliğe sahip bu ajanlar arasında yılan ve akrep zehirinin çok çeşitli biyolojik özelliklere sahip olduğu göst ...